Begravningsväsendet

Begravningsplatsens kontor

Vörågatan 1
65100 Vasa
Tfn +358 6 326 1471

Kontoret är öppet må–fre kl. 8.15–11.00 och 12.00–15.00
Vasa kyrkliga samfällighet har tre separata begravningsplatser. Gamla begravningsplatsen och Nya begravningsplatsen är belägna vid Vörågatan och Lillkyros begravningsplats i närheten av Lillkyro centrum.

Begravningsplatserna och användningen av dem regleras av lagarna om begravningsväsendet samt av reglementet och dispositionsplanen för begravningsplatserna (pdf 6 MB).

Gravar
Begravningssätt
Gravstenar
Gravskötsel
Kontoret

Gravar

En gravplats överlåts endast i samband med dödsfall och i första hand till Vasabor. Anhöriga som innehar gamla gravplatser ska om möjligt använda dessa på nytt, innan en ny gravplats kan överlåtas till dem. Besittningsrätten till en gravplats gäller i 30 år. Därefter kan graven lösas in på nytt. Om man vill förlänga besittningstiden eller lösa in besittningsrätten på nytt ska man kontakta begravningsplatsens kontor.

De anhöriga kan påverka var graven placeras på begravningsplatserna, men gravens skötselsätt kan begränsa valmöjligheterna. En gravplats kan väljas på ett område där graven kan skötas på egen hand eller på ett område där kyrkliga samfälligheten mot ersättning sköter graven enligt dispositionsplanen (pdf 6 MB). Gravarna överlåts i den ordning som gravplanen anger och begravningsväsendet bestämmer. På området med kantsten får man välja grav endast bland de gravar som begravningsväsendet på förhand har kontrollerat och som är lämpliga för gravsättning.

Karta över nya begravningsplatsen i Vasa (pdf 3,4 MB)
Karta över gamla begravningsplatsen i Vasa (pdf 3,8 MB)

Avgifter för gravplatser 2018 (pdf 60 kB)

Begravningsväsendet serviceavgifter 2017–2018 (pdf 70 kB)

Priser för gravskötsel 2017–2018 (pdf 1,1 MB)

Praktiska anvisningar för innehavare av gravrätt (pdf 70 kB)

Begravningssätt

Från och med 1.1.2016 kan för begravningar endast användas kistor och urnor som är tillverkade av väl förmultnande naturmaterial. Bestämmelsen rör Vasa kyrkliga samfällighets gravgårdar (Nya begravningsplatsen, Gamla begravningsplatsen och Lillkyro begravningsplats) samt kremeringar i Vasa kyrkliga samfällighets krematorium.

Begravning i kista

Jordfästningarna sker huvudsakligen i Uppståndelsekapellet, där det finns två salar för ändamålet. Personalen i kapellet sörjer för att kistan förs in i salen, liksom de blomsteruppsättningar som de anhöriga på förhand begärt till jordfästningsakten.

Begravningsgästernas ytterplagg förvaras i kapellets hall, och därifrån hämtas de när förrättningen är över. Efter förrättningen intar bärarna sina platser och kistan med följe förs till graven. Vid behov ger personalen i kapellet de anhöriga vägledning.

Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska arrangemangen.

Kremering

Vid kremering förrättas jordfästningen på samma sätt som vid begravning i kista. Efter att jordfästningsakten är över blir kistan kvar i kapellet, och därifrån för kapellets personal den till ett kylrum. Begravningsföljet förflyttar sig till platsen för minnesstunden, om en sådan ordnas.

På överenskommen tid hämtar de anhöriga urnan i kapellet och gravsätter den på den plats som man på förhand kommit överens om.

Askan eller askurnan överlämnas tidigast följande vecka, mellan onsdag och fredag. Man ska i god tid meddela till begravningsplatsens kontor när urnan hämtas.

Askan eller askurnan kan gravsättas i minneslunden, på området där aska får strös ut, i en urngrav eller i en kistgrav.

Gravstenar

En skriftlig plan ska göras upp över den gravsten som ska placeras på graven, och planen ska skickas till begravningsväsendet för godkännande. Tidpunkten för placeringen av gravstenen ska meddelas till begravningsplatsens kontor. Gravstenen får placeras på graven först efter att alla avgifter för graven eller begravningen har betalats till Vasa kyrkliga samfällighet.

Reglementet och dispositionsplanen för begravningsplatserna (pdf 6 MB)

 

Skötsel av gravarna

För skötseln av graven ansvarar gravrättsinnehavaren. I fråga om skötseln är gravarna uppdelade i två grupper i dispositionsplanen (pdf 6 MB):

  • en grav som är belägen på ett område som enligt gravplanen har kantsten kan man själv sköta eller så kan man ge kyrkliga samfälligheten i uppdrag att mot ersättning sköta den
  • en gravrättsinnehavare vars grav enligt gravplanen är belägen på ett enhetligt gräsområde ska för gravskötseln betala gällande avgift. Beroende på var graven är belägen och när graven har lösts in betalas skötselavgiften årligen, för en bestämd tid eller för besittningstiden.
  • skötseln av minneslundarna och de områden där aska får strös ut bekostas av kyrkliga samfälligheten.

 

Mer information om gravskötseln kan fås från begravningsplatsens kontor.

Priser för gravskötsel 2017–2018 (pdf 1,1 MB)

Kontoret

Ändringar i person- och adressuppgifterna i grav- och skötselregistret ska meddelas så snart som möjligt till begravningsplatsens kontor.

Begravningsplatsens kontor

Vörågatan 1
65100 Vasa
Tfn +358 6 326 1471

Kontoret är öppet må–fre kl. 8.15–11.00 och 12.00–15.00Gravar
Begravningssätt
Gravstenar
Gravskötsel
Kontoret

Sidan uppdaterad 11.01.2018 kl. 20:11 av